| News

Czym są brodawki i kurzajki?

 

Brodawki i kurzajki są zazwyczaj bardzo nieestetyczne i irytujące. Pojawiają się w postaci małych grudek na skórze dłoni i stóp. Mogą występować pojedynczo, jak i w większych grupkach. Powstają na sku­tek sła­bego układu odpor­no­ścio­wego czło­wieka i są efek­tem dzia­ła­nia wirusa human papil­lo­ma­vi­rus (HPV). Kurzajki/bro­dawki naj­czę­ściej naby­wają osoby z nadmierną potli­wo­ścią stóp oraz osoby czę­sto odwie­dza­jące baseny kąpie­lowe. Doty­czy to zarówno dzieci, mło­dzieży jak i osób w star­szym wieku.

 brodawka

Jak je rozpoznać?

 

Naj­częst­sza loka­li­za­cja zmian to dło­nie w tym wały paznok­ciowe, oko­lica pod­pa­znok­ciowa oraz strona pode­szwowa stóp, jednakże bro­dawki mogą wystę­po­wać rów­nież na innych czę­ściach ciała. Bro­dawki na sto­pach mogą być pła­skie lub odsta­jące, przy­po­mi­na­jące naro­sty. Mogą być podobne rów­nież do odci­sków, dla­tego roz­po­zna­nie bro­dawki/kurzajki wiru­so­wej jest cza­sami nie lada wyzwa­niem nawet dla der­ma­to­loga. Bro­daw­kom czę­sto towa­rzy­szy łusz­cze­nie się naskórka. Przy­bie­rają one kolor biały, żół­tawy aż po szaro-zie­lon­kawy.

 

Leczenie brodawek w gabinecie

 

W przy­padku bro­da­wek (kurza­jek) wiru­so­wych w gabi­ne­cie podo­lo­gicz­nym nie sto­suje się metod inwa­zyj­nych. Lecze­nie jest zwy­kle dłu­go­trwałe i wymaga współ­pracy z podo­lo­giem oraz bez­względ­nej dys­cy­pliny ze strony pacjenta. Polega ono na miej­sco­wym stwo­rze­niu śro­do­wi­ska nie­sprzy­ja­ją­cemu roz­wo­jowi wirusa, czyli nakła­da­niu na bro­dawki odpo­wied­nio do roz­po­zna­nia dobra­nego środka far­ma­ko­lo­gicz­nego, któ­rego dzia­ła­nie dopro­wa­dzi do odrzu­ce­nia infek­cji wirusa na sto­pach. 

Poniżej prezentujemy dokumentację zdjęciową z leczenia brodawki w Glamour Studio. Mama młodego pacjenta wykazała się systematycznością oraz współpracą w trakcie leczenia, co przełożyło się na krótszy czas leczenia.

 

 

Jak zapobiegać brodawkom / kurzajkom?

 

Większość ludzi prędzej czy później odkryje u siebie brodawki lub kurzajki – ale są pewne sposoby, aby ich uniknąć, a gdy już je masz – zapobiec ich rozprzestrzenianiu.

  • Dbaj o swój układ odpornościowy organizmu.
  • Dezynfekuj stopy.
  • Unikaj długich pobytów w basenach.
  • Dokładnie osuszaj strefę międzypalcową.
  • Dokładnie i regularnie oglądaj swoje stopy.
  • Dbaj o stopy z nadpotliwością.
  • Chodź w przewiewnym oraz wygodnym obuwiu.
  • Codziennie zmieniaj skarpetki.